Konkursy

1. Szkolna Kasa Oszczędności (SKO)

Podstawowym zadaniem SKO jest kształtowanie u uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi, celowego ich wykorzystania oraz świadome planowanie.

W naszej szkole również działa  Szkolna Kasa Oszczędności. Mogą do niej przystąpić wszyscy uczniowie. Każdy uczeń otrzymuje książeczkę, dzięki której może dokonywać wpłat i wypłat u opiekuna SKO.

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą nauczyć się oszczędzać do przystąpienia do Szkolnej Kasy Oszczędności!

W tym celu należy oddać wypełnione przez rodziców oświadczenie do opiekuna SKO p. Elżbiety Wilk.

Wpłat i wypłat można dokonywać:
– w klasach 0-III w każdy poniedziałek: 8:00-8:45.
– w klasach IV-VIII w każdy poniedziałek i środę na długiej przerwie (w bibliotece szkolnej):10:30-10:50.

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niskowej

1. Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej

2. Członkiem SKO może być każdy uczeń klas 0-VIII , którego rodzice/prawni opiekunowie wyrażą zgodę poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia- WZÓR PONIŻEJ

3. Konto SKO Uczniów umożliwia gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych oraz korzystanie z innych usług bankowych.

4. Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty. ,

5. Wpłat i wypłat do SKO można dokonywać wyłącznie u opiekuna w wyznaczonym dniu, który podany jest do informacji umieszczonej na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły  na początku każdego roku szkolnego. W razie nieobecności opiekuna wpłaty i wypłaty nie odbywają się.

6. Dla każdego ucznia posiadającego książeczkę SKO, prowadzona jest przez opiekuna SKO ewidencja wpłat i wypłat na rachunek oszczędnościowy SKO.

7. Za  każde 5 zł oszczędności uczeń otrzymuje od Opiekuna SKO pieczątkę z wizerunkiem świnki skarbonki.

8.Wypłat pieniędzy uczeń dokonuje poprzez wcześniejsze (co najmniej dwudniowe) zawiadomienie opiekuna SKO.

9.Wypłaty z książeczki SKO może dokonać tylko właściciel książeczki (w przypadku większych kwot tj. od 10 zł wzwyż wypłat dokonuje się za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego)-WZÓR PONIŻEJ

10. Uczeń może wpłacić  jednorazowo u opiekuna SKO kwotę minimum 1zł.

11. Każdy uczeń jest zobowiązany do dbania o książeczkę. W przypadku utracenia lub zniszczenia książeczki uczeń niezwłocznie informuje opiekuna SKO.

12. Każdy członek SKO ma prawo brania udziału w konkursach i przedsięwzięciach organizowanych w  ramach SKO.

13. Uczeń może wystąpić z SKO na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o wystąpieniu dziecka z SKO oraz zgłoszenia rezygnacji Opiekunowi SKO.

14. Upoważnionymi osobami do dysponowania środkami na rachunku SKO Uczniów w Banku Spółdzielczym w Limanowej  są:

  • opiekun SKO – p. Elżbieta Wilk,
  • dyrektor szkoły p. Małgorzata Ryś

Opiekun SKO: p. Elżbieta Wilk

Sprawozdanie

Druki

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sp.niskowa@op.pl