Dokumenty

Uprzejme prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną:

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/dziecka danych osobowych Zespół Szkolno – Przedszkolny w Niskowej, e-mail sp.niskowa@op.pl, telefon (18) 44-30-062 reprezentowany przez p.o. Dyrektora Zespołu – mgr Małgorzatę Ryś.
 2. Został powołany inspektor danych osobowych i ma Pani/Pan/dziecko prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail sp.niskowa@op.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana/dziecka dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) (na podstawie zgody) b) (wykonanie umowy) c) (przepisu prawa) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) (zgoda osoby) b) (przepis prawa) w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457), rozporządzeniu MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan/dziecko prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania od administratora: a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) sprostowania (poprawiania swoich danych osobowych),
  c) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody,
  d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
  e) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, a ponadto posiada pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 7. Ma Pan/Pani/dziecko prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan/dziecko, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/dziecko dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Panią/Pana/dziecka danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegać profilowaniu.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl