Szkolna Kasa Oszczędnościowa (SKO)

Podstawowym zadaniem SKO jest kształtowanie u uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi, celowego ich wykorzystania oraz świadome planowanie.

W naszej szkole również działa Szkolna Kasa Oszczędności. Mogą do niej przystąpić wszyscy uczniowie. Każdy uczeń otrzymuje książeczkę, dzięki której może dokonywać wpłat i wypłat u opiekuna SKO.

Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą nauczyć się oszczędzać do przystąpienia do Szkolnej Kasy Oszczędności! W tym celu należy oddać wypełnione przez rodziców oświadczenie do opiekuna SKO p. Elżbiety Wilk.

Wpłat i wypłat można dokonywać:

 • w klasach 0-III w każdy poniedziałek: 8:00-8:45
 • w klasach IV-VIII w każdy wtorek i czwartek na długiej przerwie (w bibliotece szkolnej): 10:30-10:50.

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niskowej

 1. Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Limanowej
 2. Członkiem SKO może być każdy uczeń klas 0-VI w wieku 4-13 lat, którego rodzice/prawni opiekunowie wyrażą zgodę poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia.
 3. SKO Konto dla Ucznia umożliwia gromadzenie i przechowywanie środków pieniężnych oraz korzystanie z innych usług bankowych.
 4. Dziecko będące członkiem SKO otrzymuje legitymację SKO, książeczkę SKO
 5. Wpłat i wypłat do SKO można dokonywać wyłącznie u opiekuna w wyznaczonym dniu, który podany jest do informacji na początku roku szkolnego. W razie nieobecności opiekuna wpłaty i wypłaty nie odbywają się.
 6. Rachunek SKO prowadzony jest w walucie polskiej.
 7. Minimalna kwota wpłat to 5zł, w nominale co najmniej 1zł.
 8. Opiekun księguje wpłatę ucznia na jego koncie w ciągu 2 dni roboczych.
 9. Wypłat pieniędzy uczeń dokonuje poprzez wcześniejsze (co najmniej dwudniowe) zawiadomienie opiekuna SKO.
 10. Uczeń może wypłacić jednorazowo u opiekuna SKO kwotę minimum 5zł, maksymalnie 50zł.
 11. Każdy uczeń jest zobowiązany do dbania o książeczkę. W przypadku utracenia lub zniszczenia książeczki uczeń niezwłocznie informuje opiekuna SKO.
 12. Każdy członek SKO ma prawo brania w konkursach i przedsięwzięciach organizowanych przez SKO.
 13. Uczeń może wystąpić z SKO na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o wystąpieniu dziecka z SKO oraz zgłoszenia rezygnacji Opiekunowi SKO.
 14. Upoważnioną osobą do pobierania pieniędzy w banku są:

Opiekun SKO – p. Elżbieta Wilk

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem szkoły:  (18) 443 00 62 sekretariat@zspniskowa.edu.pl